Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/KH-UBND 14/07/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Phòng GDĐT huyện
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
04/2023/TT-BGDĐT 23/02/2023 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
13/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của UBND huyện Ea Súp
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định, Nghị định về Hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
238/KH-UBND 20/12/2022 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
29-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết, Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
QĐ 658/QĐ-SGDĐT 28/10/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận SKKN năm 2022 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk (thay thế QĐ số 147/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2020)
QĐ 39/2022/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của UBND tỉnh Đắk Lắk
QĐ 128/QĐ-PGDĐT 23/09/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp năm 2022
QĐ 07/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp (thay thế QĐ số 772/QĐ-UBND ngày 28/02/2019)
06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư, Thông Tư Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Trang 1 / 3123»