Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ 658/QĐ-SGDĐT 28/10/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, công nhận SKKN năm 2022 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk (thay thế QĐ số 147/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2020)
QĐ 39/2022/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của UBND tỉnh Đắk Lắk
QĐ 128/QĐ-PGDĐT 23/09/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp năm 2022
QĐ 07/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp (thay thế QĐ số 772/QĐ-UBND ngày 28/02/2019)
QĐ 16/2022/QĐ-UBND và QĐ 45/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định, Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ ban hành kèm theo QĐ số 16/2022/QĐ-UBND