Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
04/2023/TT-BGDĐT 23/02/2023 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư, Thông Tư Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định Mã số, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định Mã số, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định Mã số, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư Quy định Mã số, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên