Chức năng nhiệm vụ

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Súp (thay thế QĐ số 772/QĐ-UBND, ngày 28/02/2019)