Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết, Nghị Quyết Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045