Tuesday, 25/06/2019 - 20:56|
EaSup Education and Training Committee Division
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đình Huy
Cán bộ VP Nguyễn Đình Huy
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 059.3821111
Email lythia.pdg@tentinh.edu.vn
Mạng xã hội